Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Tartalomjegyzék

Iskolánkról

Nevelési céljaink

Az intézmény alapdokumentumaival összhangban határozzuk meg nevelési és oktatási céljainkat.

Munkánk eredményességét biztosítja, segíti a szülőkkel kiépített szoros együttműködés. Kérjük a szülőket:

 • A szülői ház támogassa az iskola célkitűzéseit.
 • Ismerjék meg az iskola elvárásait, szellemiségét, alapelveit, a szülő jogait, kötelezettségeit.
 • A szülők vegyenek részt a kapcsolattartás színterein: fogadóórán, szülői értekezleten, személyes beszélgetéseken.
 • Lehetőségeikhez mérten vegyenek részt az iskolai rendezvényekben, segítsék azok sikeres megvalósítását.
 • Problémáikkal merjék felkeresni a szakembereket, pedagógusokat, és közösen keressenek megnyugtató megoldást gyermekeik érdekében. Csak közösen, a család és az iskola együttműködésével lehet a nevelési célokat megvalósítani.

Célunk, hogy oktató-nevelő munkánk eredményeképpen:

 • Tanulóink tegyenek szert biztos, szilárd ismeretekre, amelyek fejlesztik képességeiket, személyiségüket. Ismerjék meg saját képességeiket, lehetőségeiket.
 • Ismerjék meg az önálló ismeretszerzés, a tanulás módszereit.
 • Tudatosan készüljenek a pályaválasztásra, a továbbtanulásra, az élethosszig tartó tanulásra.
 • Használják az emberek közötti érintkezés, kommunikáció elfogadott normáit és helyes formáit. Legyenek empatikusak a gyengébb képességű társaikkal szemben. Törekedjenek olyan közösségek kialakítására, amelynek tagjai tisztelik egymást, a közös célokért képesek együtt munkálkodni.
 • Legyen igényük az egészséges életmód iránt, fontos legyen számukra a testi-lelki egészség megóvása.
 • Ismerjék a környezettudatos magatartás lehetőségeit, vigyázzanak a szűkebb és tágabb környezet értékeire.

A kitűzött célok érdekében:

 • Pedagógusaink nyitottak minden értékre, amelyet beépíthetnek saját nevelő-oktató munkájukba, hiszen minden pillanatban értéket közvetítenek.
 • Egymás elfogadására, tiszteletére nevelnek tanítási órán és azon kívül is.