Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Az idegen nyelv oktatása intézményünkben

Iskolánk hagyományosan nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvek oktatásának magas színvonalára. A 2021/2022-es tanévtől angol nyelvi lektor is segíti munkánkat.

Tanulóink első osztálytól kezdve tanulhatják a választott idegen nyelvet. Az oktatás során igyekszünk tanulóinkat a mindennapi életben jól használható, gyakorlatias nyelvtudáshoz juttatni. Ezért nyelvóráinkon tevékenykedtető, kommunikáció központú nyelvoktatást valósítunk meg. A nyelvtanítás hatékonyságát 4 évfolyamtól csoportbontással növeljük.

Alsó tagozat

Első és második osztályban a gyerekeket életkori sajátosságaiknak megfelelően dalok, mondókák és játékok segítségével vezetjük be a tanult idegen nyelv hangzásvilágába, alapszókincsébe. Örömteli, sikerélményt nyújtó nyelvi órákkal érzelmileg alapozzuk meg a felsőbb évfolyamok nyelvi tanulmányait. Ezeken az évfolyamokon a gyerekeknek még nem kell idegen nyelven írniuk és olvasniuk. A második évfolyam félévéig osztályzás sincs.

A 3. osztály végén a tanulók egy írásbeli szintfelmérő tesztet írnak. A teszt eredménye, valamint a megelőző három év teljesítménye alapján 4. osztálytól kezdődően heti 3, vagy 2 órában, csoportbontásban folyik tovább a nyelvoktatás.

Felső tagozat

5. évfolyamon az emelt csoportnak heti 4, az alap csoportnak heti 3 tanítási órája van. 6-8. évfolyamon az emelt csoportnak heti 5 az alap csoportnak heti 3 tanítási órája van. A nyolcadik osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhető szintet, mellyel képesek ismert témakörökben idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni

Az alap és az emelt szintű csoportok között az átjárhatóságot biztosítjuk, figyelembe véve a diákok képességeit, fejlődését. Az emelt szinten nyelvet tanuló diákokkal szemben elvárás, az alapszinten tanuló jó képességű tanulóknak ajánlott a különféle iskolai, városi, országos versenyeken való részvétel.

Tanulóink heti rendszerességgel korrepetáláson, szakkörökön, nyelvvizsgára felkészítő foglalkozáson vehetnek részt.

Célul tűztük, hogy az általános iskolai tanulmányaik végére alap-, de akár középfokon is nyelvvizsgát tegyenek.

Újdonság!

A 2021/2022-es tanévtől a Szegedi Tankerületi Központ segítségével és támogatásával egy angol nyelvi lektor is közreműködik az angol nyelv tanításában intézményünkben.

Egy idegen nyelvi lektornak nagy szerepe van a tanulók kommunikációs készségének fejlesztésében, munkája révén a tanulók nyelvhasználata természetessé válik, javul a diákok kiejtése, gyakorlatot szereznek az anyanyelvi beszélő megértésében.