Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

 

A tanítási órákon jellemzően rendszeres otthoni szóbeli feladatot határozunk meg, amelyet a tanítási órát tartó pedagógusaink egyértelműen közölnek.

A szóbeli felkészülés céljából meghatározott feladatokat a következő tanítási órákon szóbeli, esetenként írásbeli számonkérési formában, illetőleg frontális számonkéréssel ellenőrizzük.

A szóbeli feladatok mellett a legtöbb tantárgyból rendszeresen írásbeli házi feladatokat határozunk meg, amelyet tanulóinknak általában a következő tanítási órára kell elkészíteniük.

Az írásbeli feladatok speciális csoportját alkotják egyes tantárgyak olyan feladatai, amelyek hosszabb előkészületeket igényelhetnek, pl. olvasónapló írása, fél oldalt meghaladó idegen nyelvi fordítási feladat. Ezekre a tevékenységi formákra általában több időt biztosítunk, mint két tanítási óra között eltelt időtartam.

A hétvégi időszakra is jelölünk ki írásbeli és szóbeli házi feladatot, de ennek mértéke, terjedelme nem haladhatja meg a hétköznapokon is szokásos mértéket.

Szükségesnek tartjuk, hogy tanulóink számára rendszeresen önálló otthoni felkészülésre alkalmas írásbeli és szóbeli feladatokat határozzunk meg.

A szóbeli és írásbeli házi feladatok meghatározásakor a következő elveket követjük:

 • Általános elv, hogy a házi feladat rendszeres munkavégzésre nevel, az iskolában elsajátított tudás kiegészítésre és a megszerzett készségek, képességek gyakoroltatására szolgál.
 • Egy-egy tantárgyból jellemzően annyi szóbeli és írásbeli házi feladatot jelölünk ki,
 • amennyi – átlagos diákjaink képességét és munkabírását, koncentráló képességét figyelembe véve – nem haladja meg a 30 perces munkaidő - igényt.
 • A hosszabb idő - ráfordítást igénylő házi írásbeli feladatokat (olvasónapló, házi dolgozat, stb.) legalább egy héttel a kijelölt elkészítési időpont előtt kijelöljük.
 • A tanítási szünetek időtartamára (nyári, őszi, téli és tavaszi szünet, többnapos ünnepek) nem adunk az átlagos mennyiséget meghaladó írásbeli és szóbeli házi feladatot.
 • Minden pedagógus köteles figyelembe venni, hogy a tanulónak egy - egy tanítási napra több tantárgyból is készülnie kell.
 • A házi feladat elkészítése (mennyiségre, minőségre) a tanuló szorgalmába és tanulmányi munkájába is beszámít.

Célok:

 • Tanulói képességfejlesztés.
 • Kötelességtudat fejlesztése.
 • Folyamatos gyakorlás.
 • Ismeretek elmélyítése, a tanult anyag begyakorlása.
 • Önállóságra nevelés.
 • Önellenőrzés kialakítása.
 • Helyes időbeosztás segítése