Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Tartalomjegyzék

A beiratkozás előtt álló elsőseink szüleitől elhangzott, és általuk leggyakrabban ismételt kérdéseket gyűjtöttük össze. Amennyiben újabb információk érdeklik Önöket, forduljanak bizalommal az iskola vezetőségéhez.


Mi lehet segítségemre az iskolaválasztásban?

Iskolánk honlapja és Facebook oldala sok-sok információt nyújt az intézményben folyó munkáról. A beiskolázásról szóló rovatunk a legfontosabb tudnivalókról tájékoztatja az érdeklődőket. Az intézményi dokumentumok közül a pedagógiai program és a helyi tanterv az oktató-nevelő munkába biztosítanak betekintést.


Mi jellemző az alsó tagozatban történő oktatásra?

Az első négy évfolyamot az alapozás időszakának tekintjük, ahol a tanítók a kezdetektől egészen ötödik osztályig kísérik tanítványaikat.

Az anyanyelvi oktatás hagyományos, szótagoló módszerrel indul az első évfolyamon.

A tanítási óra keretében a választott idegen nyelvet első osztálytól kezdődően heti egy órában tanulják a gyerekek, amit a negyedik évfolyamtól kisebb létszámú csoportokban fejlesztenek tovább magasabb óraszámban.

Első és második osztályban úszó edzői képesítéssel rendelkező kollégáink által irányított úszásoktatást biztosítunk a gyerekeknek, ami ingyenes, és órarendi óraként szerepel a napjukban.

A testnevelésórákat az alsó tagozat valamennyi osztályában testnevelés szakos kollégák tartják.


Hogyan történik az önálló tanulásra nevelés az alsó tagozaton?

Iskolánk fokozott figyelmet fordít arra, hogy minden gyermek megkapja a neki szükséges támogatást ahhoz, hogy gond nélkül tudja teljesíteni a tőle elvárt feladatokat.

A napközis csoportok szervezésénél igazodunk az egy osztály – egy napközis csoport elvéhez.

Az alsó tagozaton olyan mennyiségű házi feladatot igyekszünk adni, hogy az azok megoldására szánt idő ne haladja meg a 30–60 percet, így lehetőség szerint otthonra már ne maradjon írásbeli feladat. Természetesen, ezen szándék sikere nagyban múlik azon is, hogy az adott gyermek mennyire képes az erre szánt időt koncentrált munkával tölteni.

A védett tanulási idő előtt vagy a játszótéren, vagy az iskola udvarán általában egy órát szabadon játszhatnak, mozoghatnak a gyerekek, ami szintén elősegíti a délutáni tanulás hatékonyságát.


Mi történik, ha gyermekem kiemelkedő képességű egy bizonyos területen?

Iskolánkban több lehetőség is adódik a kiemelkedő képességű gyerekek tehetségének kibontakoztatására, melyet tehetséggondozó pedagógusaink végeznek. Elsősorban a fő tantárgyakhoz kapcsolódó versenyekre való felkészítésben, házi versenyek rendezésében, „levelező versenyek” szervezésében nyilvánul meg tehetséggondozó munkájuk, melynek eredményessége iskolai versenyeredményeinkben tükröződik.

Pedagógusaink az órákon alkalmazzák a differenciálás módszerét a tehetségesebb gyermekek számára kihívást jelentő feladatok válogatásával, gondolkodtató, kreativitást igénylő feladatsorokkal, rejtvényekkel, kutatáson alapuló témákkal.


Mi történik, ha gyermekem lassabban fejlődik egy adott területen, mint a többiek?

Iskolánk fokozott figyelmet fordít arra, hogy minden gyermek megkapja a neki szükséges támogatást ahhoz, hogy ne maradjon el tanulmányaival. Ehhez első lépésben saját tanítóitól kap segítséget az órán, a napközi védett tanulási idejében, valamint a tanórákon kívüli korrepetáláson. A korrepetálás alkalmával kis létszámú csoportban, vagy egyénileg nyújtanak a tanítók segítséget a tananyag megértéséhez.

Emellett az iskola fejlesztőpedagógusai a tanórákon segítik a felzárkózást, amennyiben ez a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján indokolt.


Mivel töltik a gyerekek a délutánokat?

Délutánonként a gyerekek számtalan program közül válogathatnak:

  • színes sportágpalettáról a tömegsport keretein belül (tenisz, falmászás, szivacskézilabda, floorball, )
  • szakkörökből pl.:robotika, ÖKO, furulya, rajz, néptánc, meseterápia, színjátszás, idegen nyelvi, tehetséggondozó, néptánc, énekkar-zenekar,
  • hagyományőrző programokból: Vörösmarty-témahét, farsang, Márton nap, Adventi vásár, egészségnap, Madarak és fák napja, DÖK- nap stb.,
  • osztályok által szervezhető programok: kirándulások, osztálykarácsony, színházlátogatás, koncertek stb.,
  • a péntek délutánonként megtartott TÉMA-napok színes kavalkádjából.

Mennyi időt töltenek szabad levegőn a gyerekek?

Minden nap – időjárástól függően – a délelőtti óraközi szünetek nagy részében, valamint ebéd után az iskola udvarán játszhatnak a gyerekek, legalább egy órát.

Fákkal parkosított udvarunk társasjátékra, baráti beszélgetésre, mozgással kísért elfoglaltságokra ad korlátlan lehetőséget.

Fontosnak tartjuk a szabadtéri játékokat, hiszen elősegítik az idegrendszer fejlődését, fejlesztik a problémamegoldó képességet, a koncentrációt és az önfegyelmet is.

Az udvarunkon a 2021-22-es tanévtől szabadtéri játszó- és edzőtér várja a gyerekeket a salakos és betonos sportpályánk mellett.


Gyermekemnek kötelező 16 óráig az iskolában maradnia?

Iskolánkban 8 órától 13:40-ig tart a tanítási idő, ami első osztályban természetesen hamarabb véget ér.

14:00-tól 15:00-ig tartjuk a védett tanulási időt (házi feladat írása), amely időszak alatt csak nagyon indokolt esetben lehet a gyermekeket az iskolából elvinni, a munkát megzavarni.

A napközis tanulóknak kötelező 15:00 óráig az iskolában tartózkodniuk, utána meghatározott ritmusban (15.30, 16.00 majd 16 óra után szabadon) hagyhatják el az épületet, szülői jelzésre.

Azonban indokolt esetben minden szülőnek joga van az intézmény vezetőjétől engedélyt kérni – akár az egész tanévre vonatkozóan – a délutáni foglalkozások alóli felmentésre. Ezt írásbeli kérvény beadásával teheti meg.

Ha valaki rendszeresen jár edzésre, zeneórára, vagy más foglalkozásra, akkor elég egy kérelmet beadni az iskola vezetőségéhez, megjelölve azt, hogy mely napokon, milyen időpontban távozik gyermeke az iskolából. Egyedi esetekben (orvosi vizsgálat, családi esemény) elég a tanítóknak / tanároknak írásban előre jelezni a gyermek hiányzását.


Hány óráig van ügyelet az iskolában?

Iskolánk reggeli és délutáni ügyelet biztosít. A reggeli ügyelet időtartama 7.00-kor kezdődik, a délutáni ügyelet 17.00-ig tart, melyet az iskola pedagógusai látnak el.


Hogyan segíti az iskola a gyerekeket a továbbtanulásban?

A nyolcadikos diákok szülei számára pályaválasztási szülőértekezletet tartunk az iskolában. Itt az érdeklődő szülők széles körű tájékoztatást kapnak gyermekük továbbtanulásával kapcsolatban. Ezenkívül a nyolcadik évfolyamosok továbbtanulási börzén ismerkedhetnek a középiskolai kínálattal, ahova szervezetten, osztályfőnök kíséretében látogatnak el. Tematikus felvételi előkészítőt tartunk szaktanáraink vezetésével a központi írásbeli vizsgára, már a 7. évfolyam második félévétől.

Számos iskola képviselője is ellátogat hozzánk bemutatkozás céljából, illetve nyílt napon vesznek részt tanítványaink az általuk megjelölt intézmények fórumain.

Több évre visszatekintve kijelenthetjük, hogy tanulóink az általuk választott középiskolában sikeresen megállják helyüket.


Mi történik akkor, ha nem az iskola körzetében lakunk?

Igyekszünk az iskolánkat választó gyerekeket kivétel nélkül fogadni, ám törvény adta kötelességünk a körzetes tanulók előnyét biztosítani.